PLATFORMA SZKOLENIOWA
NEWSROOM

HFA
HUMAN FACTOR in AVIATION

HPL
HUMAN PERFORMANCE and LIMITATIONS

SZKOLENIA Z ZAKRESU
OGRANICZEŃ CZŁOWIEKA oraz CZYNNIKA LUDZKIEGO W LOTNICTWIE
 
Czynnik ludzki jest zagadnieniem wpływającym na sposób wykonywania pracy przez człowieka. Są to umiejętności osobiste oraz społeczne, takie jak komunikacja i podejmowanie decyzji, które uzupełniają nasze umiejętności techniczne.
Wiedza z zakresu czynnika ludzkiego oraz możliwości i ograniczeń człowieka może być wykorzystana w celu minimalizacji prawdopodobieństwa popełnienia błędów, a także do zbudowania systemów bardziej odpornych na błędy spowodowane przez człowieka.

Podczas prowadzonych przez nas szkoleń
poznasz m.in.:
- Zagadnienia dotyczące „Czynników ludzkich”, ich znaczenie w obsłudze technicznej statków powietrznych oraz wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych;
- „Czynnik ludzki” - wymagania i zalecenia w organizacjach obsługowych, organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz organizacjach szkolenia personelu technicznego;
- Ograniczenia wynikające z „Czynnik ludzki” – w ujęciu indywidualnym i systemowym, które mogą wpłynąć na zdatność do lotu.
oraz zdobędziesz umiejętności w zakresie:
- „Czynnika ludzkiego”, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur);
- promowania odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa działań obsługowych (filmy, ćwiczenia, analiza wypadków lotniczych);
- opracowywania programu organizacji w zakresie „Czynnika ludzkiego”, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z zakresem obowiązków.
Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, firma
ATS oferuje możliwość modyfikacji zakresu szkolenia zgodnie z życzeniem Klienta, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Proponowane przez nas terminy szkoleń jak również miejsce ich przeprowadzenia mogą zostać dostosowane do Państwa potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu. Skontaktuj się z nami przy użyciu przycisku 
ZAPYTAJ O SZKOLENIE
 
 
SZKOLENIA STACJONARNE

HUMAN FACTOR in AVIATION
CZYNNIK LUDZKI w LOTNICTWIE
Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

HFA-TECH-ST-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin/Miejsce:
Okres ważności szkol.:
1
8  (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
TAK
MAJ 2020 Warszawa
12 miesięcy
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu Human Factor in Aviation w organizacjach lotniczych (technika) oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝organizacje obsługowe PART-145
🖝organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu zgodnie z Part M/G

w szczególności:
Personel kierowniczy
Personel certyfikujący, poświadczający, wspomagający obsługę, mechanicy lotniczy
Pracownicy działów planistycznych, inżynierowie, personel działów śledzenia zapisów
Pracownicy systemu kontroli jakości
Wyspecjalizowany personel obsługowy
Kadra dydaktyczna organizacji szkoleniowych certyfikowanych wg PART-147
Kandydaci do licencji mechanika obsługi przygotowujący się do egzaminu z Modułu 9 „Human Factor”
Pracownicy działów zaopatrzenia i logistyki
Operatorzy wyposażenia naziemnego

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką HF w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin pisemny w formie testu
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia podstawowego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
🖈 Wprowadzenie do tematyki czynnika ludzkiego w obsłudze technicznej statków powietrznych
🖈 „Parszywa dwunastka”
🖈 Kultura bezpieczeństwa
🖈 Czynniki organizacyjne
🖈 Błąd ludzki
🖈 Wydolność ludzka i jej ograniczenia
🖈 Otoczenie, czynniki sytuacyjne i społeczne
🖈 Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
🖈 Komunikacja i praca zespołowa
🖈 Profesjonalizm i odpowiedzialność
🖈 Podsumowanie

HUMAN PERFORMANCE and LIMITATIONS
Poziom ZAAWANSOWANY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

HPL-ADV-ST-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin/Miejsce:
Okres ważności szkol.:
3
24 (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
TAK
MAJ 2020 Warszawa
12 miesięcy
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu Human Performance and Limitations w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝operatorzy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne

w szczególności:
- piloci
- personel pokładowy
- specjaliści ds. bezpieczeństwa
- specjaliści FRMS
- pracownicy działu planowania
- instruktorzy CRM

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką HPL w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin pisemny w formie testu
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia odświeżającego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
 
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
🖈 Wprowadzenie
Znaczenie roli człowieka w lotnictwie
Pilot i szkolenie pilotów
Statystyka wypadków lotniczych
Bezpieczeństwo lotu
Kultura bezpieczeństwa
Pięć elementów kultury bezpieczeństwa
Zarządzanie zagrożeniami i błędami
Obowiązki załogi lotniczej

🖈 System krążenia krwi
Niedostateczna ilość tlenu
Tlenek węgla
Ciśnienie krwi
Presoreceptory i ich funkcje utrzymujące ciśnienie krwi

🖈 Tlen i oddychanie
Czasy użytecznej świadomości na różnych wysokościach
Efektywny czas działania (EPT)
Hiperwentylacja i jej objawy
Niedotlenienie czy hiperwentylacja?
Zwiększanie ciśnienia w kabinie
Dekompresja kabinowa
Choroba dekompresyjna (DCS)

🖈 Układ nerwowy, ucho, słuch i równowaga
Problemy z równowagą i dezorientacją
Złudzenia somatogiralne i somatograwiczne
Radzenie sobie z chorobą lokomocyjną

🖈 Oczy i wzrok
Fovea i ostrość wzroku
Adaptacja wzroku (jasne/ciemne dostosowanie)
Widzenie w nocy
Widzenie kolorów
Martwy punkt
Stereopsis (widzenie stereoskopowe)
Krótkowzroczność pustego pola widzenia
Wysokie natężenie światła, okulary słoneczne
Stosowanie soczewek kontaktowych

🖈 Latanie i zdrowie
Wpływ przyspieszeń (g) na ludzkie ciało
Wrażliwość i tolerancja na przyspieszenia
Barotrauma
Odżywianie i higiena żywności
Omdlenia
Alkohol i alkoholizm
Alkohol, Leki
Choroby tropikalne i zagrożenia medyczne
Choroby rozprzestrzeniane przez zwierzęta i owady
Efekt stroboskopowy
Promieniowanie
Częste dolegliwości, określenie sprawności do latania
Leki i samoleczenie
Środki znieczulające i przeciwbólowe

🖈 Stres
Wprowadzenie do stresu
Model stresu
Pobudzenie i wydajność
Reakcja na stres i zespół ogólnej adaptacji (GAS)
Czynniki stresowe (stresory)
Czynniki stresu fizjologicznego
Zewnętrzne czynniki fizjologiczne
Wewnętrzne czynniki fizjologiczne
Czynniki stresowe poznawcze / stresory
Tabela stresu
Wyimaginowany stres (lęk)
Stres organizacyjny
Zarządzanie stresem na pokładzie

🖈 Przetwarzanie informacji, błąd ludzki i proces uczenia się
Przetwarzanie informacji
Modele mentalne
Modele trójwymiarowe
Pamięć krótkotrwała (pamięć robocza)
Pamięć długoterminowa
Centralny decydent i wybór odpowiedzi
Programy ruchowe (umiejętności)
Reakcje na działania i informacje zwrotne
Ludzka niezawodność, błędy i ich generowanie

🖈 Zachowanie i motywacja
Kategorie zachowań
Świadomość sytuacyjna
Motywacja

🖈 Zjawisko poznania w lotnictwie
Złudzenia wizualne, iluzja ruchu
złudzenia podczas kołowania, startu, lotu i lądowania
Utrzymanie ścieżki zniżania
Ocena bliskości ziemi
Nieudane podejście - złudzenie somatograwiczne
Orientacja przestrzenna w locie
Złudzenie okulograwiczne i okulogiralne

🖈 Sen i zmęczenie
Biologiczne rytmy i zegary
Temperatura ciała
Pora dnia i wydajność
Drzemka, mikro-sen
Strefy czasowe (jet lag)
Planowanie i zaburzenia snu
Zmęczenie

🖈 Różnice indywidualne i relacje interpersonalne
Grupowe podejmowanie decyzji
Przywództwo
Gradient władzy i style przywództwa

🖈 Komunikacja i współpraca
Koncepcje komunikacyjne
Komunikacja w kokpicie
Języki zawodowe
Metakomunikacja
Odprawa (briefing)
Synergia we wspólnych działaniach
Bariery we współpracy z załogą i w pracy zespołowej
Dobra praca zespołowa

🖈 Człowiek i maszyna
Sprzęt - projektowanie pokładów lotniczych, wyświetlacze, przyrządy silnikowe, układy sterowania
Oprogramowanie
Sprzęt i automatyzacja
Wyświetlacze wielofunkcyjne
Aktywne i ukryte awarie / błędy systemu
Tolerancja systemu

🖈 Podejmowanie decyzji i ryzyko
Mechanika podejmowania decyzji
Standardowe procedury operacyjne (SOP)
Błędy, źródła i ograniczenia w procesie decyzyjnym
Cechy osobowości i skuteczne podejmowanie decyzji przez załogę
Koncepcja osądu
Zaangażowanie

🖈 Zgłaszanie incydentów związanych z czynnikami ludzkimi
Zgłaszanie incydentu
Biuletyny informacji lotniczych
Studium wypadku

🖈 Wprowadzenie do zarządzania zasobami załogi (CRM)
Komunikacja
Słuch a słuchanie
Typy pytań
Metody i style komunikacji
Przeciążenie
Świadomość sytuacyjna i modele mentalne
Podejmowanie decyzji
Sposoby zdobywania informacji oraz podejmowania decyzji
Modele zachowania
Umiejętności zespołowe

SZKOLENIA E-LEARNING

SZKOLENIA MIXED


KONTAKT
ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.
e-mail: info @ atsaero.eu
KRS:  0000766210  REGON: 382289504  NIP: 5223146482
Copyright © 2019-2020 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@atsaero.eu