Regulamin korzystania z Platformy Szkoleniowej ATS eLearning
www.atsaero.eu
§ 1
Informacje wstępne oraz przedmiot Regulaminu
 • Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z usług szkoleniowych prowadzonych zdalnie w formule e-learning na Platformie Szkoleniowej ATS eLearning dostępnej na stronie internetowej www.atsaero.eu

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców oraz do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 • Klient uzyskuje dostęp do szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej na mocy zawartej Umowy, po założeniu Konta.

 • Chwilą zawarcia Umowy Szkoleniowej jest chwila przydzielenia szkolenia Uczestnikowi Szkolenia.

 • Proces zakupu szkoleń objęty jest odrębnym Regulaminem (Regulamin Sklepu).

 • Utworzenie konta użytkownika oraz zalogowanie do Platformy Szkoleniowej ATS eLearning oznacza zaakceptowanie warunków i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

 • Platforma Szkoleniowa udostępniana jest w dwóch wersjach językowych: polskiej (POL) lub angielskiej (ENG). Użytkownik może dokonać wyboru preferowanej wersji językowej.

§ 2
Definicje
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
Organizator Szkolenia
ATS Aviation Training and Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomcia Palucha 35/20, kod pocztowy 02-495 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000766210 o kapitale zakładowym 30.000 PLN, NIP 5223146482, REGON 382289504.
Numer rachunku bankowego: 90 1140 2004 0000 3602 7837 8846
Uwaga: W przypadku, gdy szkolenie opracowane zostało i udostępnione podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy zawartej pomiędzy ATS a tym podmiotem, nazwa podmiotu będzie wymieniona początku danego szkolenia. W tym przypadku adres e-mail podany w § 3 pkt 1 pozostaje bez zmian.
Platforma
– oznacza Platformę Szkoleniową
ATS eLearning, do której dostęp odbywa się poprzez stronę internetową www.atsaero.eu
Sklep - Sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.atsaero.eu
Klient - każdy podmiot, który dokonał zakupu szkolenia lub szkoleń za pośrednictwem Sklepu
ATS eLearning będący jednocześnie Użytkownikiem Platformy Szkoleniowej ATS eLearning. Dotyczy to przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Użytkownik - osoba posiadająca Konto na Platformie i dostęp przy użyciu loginu i hasła;
Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, definiowany przez Użytkownika podczas Rejestracji, albo przez Superusera podczas zakładania Konta Uczestnikowi Szkolenia. Ciąg składający się z co najmniej 5 znaków zawierających litery lub cyfry (bez znaków specjalnych!) ;
Superuser - patrz § 5;
Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, określany przez Użytkownika podczas rejestracji lub generowany przez Platformę jako hasło tymczasowe wymagające zmiany przez Użytkownika. Hasło znane jest wyłącznie Użytkownikowi i jest niezbędne do zalogowania się na Konto i uzyskanie dostępu do zasobów Platformy. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania hasła dostępu w sposób bezpieczny. Zabronione jest przekazywanie danych służących do logowania do Konta osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a Administrator Platformy ma prawo zablokować dostęp takiego Użytkownika do Platformy.
Uczestnik Szkolenia - osoba posiadająca Konto na Platformie i dostęp przy użyciu loginu i hasła oraz korzystająca ze szkoleń umieszczonych na Platformie;
Firma – oznacza operatora lotniczego, przewoźnika lotniczego, organizację szkoleniową, techniczną, lotnisko a także inny nie wymieniony wyżej podmiot, który posiada osobowość prawną i skupia grupę Uczestników Szkolenia. Każda firma musi posiadać co najmniej jednego Superusera.
Szkolenie e-learning – materiały dydaktyczne zamieszczone na Platformie i udostępniane Klientowi po wniesieniu określonej opłaty na rzecz Organizatora Szkolenia. Zakup szkolenia dokonywany jest za pośrednictwem Sklepu działającego w ramach Platformy Szkoleniowej
ATS eLearning.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W określonych przypadkach termin „Przedsiębiorca” użyty w niniejszym Regulaminie oznacza osobę fizyczną, która działa w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy na mocy udzielonych upoważnień (umowa pomiędzy Przedsiębiorcą a osobą go reprezentującą - nie jest ujęta w niniejszym Regulaminie).
Umowa Szkoleniowa - umowa dotycząca procesu realizacji Szkolenia zawierana między Klientem a Organizatorem Szkolenia za pośrednictwem Platformy. Przez Umowę rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Umowa zawiera takie elementy jak: udostępnienie zakupionego szkolenia oraz materiałów dydaktycznych Klientowi, udostępnienie egzaminu końcowego oraz testów cząstkowych sprawdzających wiedzę Uczestnika Szkolenia, umożliwienie wygenerowania Certyfikatu (Zaświadczenia Ukończenia Szkolenia) po zdaniu egzaminu (ukończeniu szkolenia)
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy
ATS eLearning), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
Formularz rejestracji - formularz dostępny na Platformie
ATS eLearning, umożliwiający utworzenie Konta;
Konto - konto Klienta w Sklepie, w ramach którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Oznacza również konto, które:
- Konsument zakłada w ramach rejestracji na Platformie
ATS eLearning w celu umożliwienia zakupu oraz uzyskania dostępu do Szkoleń;
- Przedsiębiorca zakłada w celu umożliwienia zakupu oraz uzyskania dostępu do Szkoleń;
- Przedsiębiorca zakłada uczestnikowi szkolenia w celu umożliwienia dostępu do Szkoleń;
Dane – dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Administrator Platformy – osoba wyznaczona przez Organizatora Szkolenia do zarządzania zasobami Platformy oraz do kontaktu z Użytkownikami;
Rejestracja Użytkownika – oznacza proces, którego celem jest uzyskanie dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej
ATS eLearning. Podczas Rejestracji, Użytkownik zakłada Konto podając następujące informacje:
- identyfikator Użytkownika – login - ciąg składający się z co najmniej 5 znaków zawierających litery lub cyfry (bez znaków specjalnych!);
- hasło dostępu do Konta - ciąg składający się z co najmniej 8 znaków zawierających: co najmniej jedną wielką literę, co najmniej jedną małą literę i co najmniej jeden niestandardowy znak lub co najmniej jedną cyfrę, które będą używane podczas logowania. Hasło znane może być wyłącznie Użytkownikowi. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła w systemie.
Po pierwszym zalogowaniu do Konta, Użytkownik uzupełnia następujące dane na swoim profilu:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail (aktywny), na który przesyłane będą informacje służące do potwierdzenia Konta oraz powiadomienia dotyczące zakupów, płatności oraz realizacji szkoleń;
- dane do faktury VAT - nazwę podmiotu/imię i nazwisko, adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo oraz NIP (jeżeli dotyczy).
§ 3
Kontakt z Organizatorem Szkolenia
 • Adres e-mail Organizatora Szkolena: elearning @ atsaero.eu

 • Organizator Szkolenia udziela odpowiedzi niezwłocznie w zakresie treści wiadomości przesłanej przez Klienta

 • Wiadomości wysyłane na adres podany w pkt. 1 powinny być wysyłane z adresu e-mail zapisanego na Koncie Klienta.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania z zasobów Platformy Szkoleniowej niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

 • włączona obsługą JavaScript;

 • włączona akceptacja plików cookies.

§ 5
Zasady korzystania z Platformy Szkoleniowej
 • Dostęp do szkoleń udostępnianych na Platformie ATS eLearning ograniczony jest czasowo.

 • Szczegóły dotyczące ograniczeń, o których mowa w pkt. 1, tj.: dnia od kiedy szkolenie jest aktywne oraz okresu dostępności szkolenia podane są w opisie danego szkolenia.

 • Na Platformie udostępniane są szkolenia własne Organizatora Szkolenia, jak również szkolenia podmiotów zewnętrznych, dla których ATS Aviation Training and Support sp. z o.o. udostępnia własny system informatyczny wraz z bazą danych stanowiące Platformę Szkoleniową. Zasady i warunki dotyczące udostępniania Platformy podmiotom zewnętrznym regulowane są w odrębnych umowach pomiędzy Stronami.

 • Użytkownikami Platformy mogą być:
  a) osoby fizyczne (użytkownik indywidualny);
  b) osoby prawne bądź osoby fizyczne działające w obszarze Platformy Szkoleniowej w imieniu osoby prawnej (Superuser);
  c) osoby fizyczne, których Konta zostały utworzone przez Superusera.

 • W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a) Użytkownik jest jednocześnie Klientem oraz Uczestnikiem Szkolenia, wykupuje szkolenie dla siebie;

 • W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. b) Użytkownik jest Klientem oraz może być Uczestnikiem Szkolenia. Superuser dokonuje zakupu szkoleń, zarządza grupą Uczestników Szkolenia, generuje Konta, zarządza zakupionymi szkoleniami poprzez przydzielanie ich Uczestnikom manualnie lub automatycznie, może definiować okres dostępności przydzielanych szkoleń oraz ustalać datę graniczną odnośnie ukończenia szkolenia (przystąpienie do egzaminu), nadzoruje przebieg szkoleń każdego Uczestnika, posiada wgląd w dane dotyczące statusu Uczestnika, statusu szkolenia, egzaminu, w Certyfikat i/lub Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia, może deaktywować Uczestnika.

 • Superuser oraz każde wygenerowane przez niego Konto przypisane jest do identyfikatora firmy Superusera.

 • Superuser może zlecić założenie Kont Uczestników Szkolenia Administratorowi Platformy na podstawie oddzielnej Umowy. Warunki i zasady w takim wypadku ustalane są indywidualnie pomiędzy Stronami.

 • Superuser może delegować posiadane przez siebie uprawnienia na innych Użytkowników, przy czym bierze na siebie pełną odpowiedzialność za delegację tych uprawnień.

 • Status Superusera nadawany jest na wniosek Użytkownika przesłany na adres e-mail elearning @ atsaero.eu

 • W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. c) Użytkownik jest Uczestnikiem Szkolenia nadzorowanym przez Superusera w ramach tego samego identyfikatora Firmy.

 • Użytkownik indywidualny oraz Superuser mogą dokonywać zakupów szkoleń korzystając ze Sklepu będącego integralną częścią Platformy ATS eLearning, odpowiednio: na potrzeby własne lub w imieniu Firmy.

 • W przypadku zmian w danych podanych przez Użytkownika, jest on zobowiązany do niezwłocznego skorygowania ich na swoim Koncie.

 • Platforma ATS eLearning dostępna jest zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, trybie ciągłym (z uwzględnieniem zapisów w § 6 pkt 1 i pkt 5.

 • Czasem odniesienia Platformy ATS eLearning jest czas środkowoeuropejski (czas Serwera).

§ 6
Odpowiedzialność
 • Organizator Szkolenia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub wynikające z niekompatybilności infrastruktury technicznej Klienta z systemem informatycznym Platformy Szkoleniowej.

 • Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji szkolenia, powstałe wskutek przekazania przez Klienta lub Uczestnika Szkolenia błędnych danych.

 • Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych Klienta, Użytkownika, Uczestnika Szkolenia podanych podczas zakładania Konta.

 • Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji procesu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, w tym na skutek:
  - blokowania przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Szkolenia;
  - umieszczania przesyłanych przez Organizatora Szkolenia wiadomości w grupie (folderze) „spam” po stronie Uczestnika Szkolenia;
  - blokowanie, usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Uczestnika Szkolenia bądź w systemach, sieciach komputerowych, środowisku informatycznym, w którym komputer Uczestnika Szkolenia funkcjonuje;
  - przerw w dostawie energii elektrycznej;

 • Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo do czasowych włączeń dostępu do zasobów Platformy (jej części lub do całości) w sytuacji, gdy konieczne będzie przeprowadzenie działań w systemie informatycznym i/lub bazie danych. Jednocześnie Organizator Szkolenia informuje, iż tego rodzaju wyłączenia będą przeprowadzane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, z założenia w godzinach nocnych (wg czasu środkowoeuropejskiego) a Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie z możliwie największym wyprzedzeniem.

 • Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za działania dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta/Uczestnika Szkolenia w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta/Uczestnika Szkolenia przy posługiwaniu się loginem i hasłem umożliwiającymi dostęp do Konta.

 • Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Platformy Szkoleniowej.

 • Organizator Szkolenia, w uzasadnionych przypadkach, może dokonywać zmian oraz działać w każdy inny sposób na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Konta i/lub Platformy.

§ 7
Ochrona prawnoautorska
Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientowi przez Organizatora Szkolenia są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ATS Aviation Training and Support sp. z o.o. i są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane, powielane, odsprzedawane, użyczane bez pisemnej zgody Organizatora Szkolenia. W szczególności dotyczy to: wszelkich zdjęć, wykresów, grafik, animacji, opracowań, prezentacji nagrań audio-wideo, tekstów, prezentacji, programów szkoleniowych, sylabusów, opisów. Dotyczy to również rozwiązań informatycznych, kodów programistycznych, programów oraz szeroko pojętego know-how w zakresie systemu Platformy Szkoleniowej ATS eLearning.
Wyjątek mogą stanowić jedynie przekierowania do zasobów internetowych znajdujących się poza Platformą.
§ 8
Reklamacje
 • Wszelkie sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora Szkolenia, Klient powinien zgłaszać na adres e-mail: elearning @ atsaero.eu

 • Treść Reklamacji powinna zawierać co najmniej:
  - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) albo nazwę oraz siedzibę Klienta (w przypadku Przedsiębiorców);
  - krótki opis przedmiotu Reklamacji;
  - nazwę, kod oraz edycję Szkolenia;
  - dodatkowo: przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych, imię, nazwisko, login Uczestnika/ów Szkolenia oraz wszelkie inne informacje opisujące sytuację oraz problem, który zaistniał;
  - określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.

 • W przypadku, gdy treść złożonej przez Klienta Reklamacji nie zawiera wymaganych danych określonych powyżej, Organizator Szkolenia może wezwać Klienta do jej uzupełnienia, jeżeli uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji. W takim przypadku Organizator Szkolenia określa termin i zakres tego uzupełnienia. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. Sprzedawca przesyła takie wezwanie w formie elektronicznej na adres e-mail znajdujący się w danych Konta Klienta. Wezwanie zawiera pouczenie o pozostawieniu reklamacji bez Rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia jej treści w określonym terminie.

 • Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 • Reklamacje zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 6 Odpowiedzialność w ciągu 30 dni od otrzymania Zgłoszenia.

§ 9
Przetwarzanie i ochrona Danych Osobowych
 • Administratorem Danych Osobowych jest ATS Aviation Training and Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomcia Palucha 35/20, kod pocztowy 02-495.

 • Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w Artykule 28 RODO (przepisy z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679), jest konieczne dla dalszego świadczenia usług.

 • Zawarcie tej umowy w formie elektronicznej, zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego, spełnia wymogi wskazane w RODO i nie ma konieczności wysyłania jej drogą pocztową.

 • Dane są chronione w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

 • Domena atsaero.eu, na której działa Platforma Szkoleniowa ATS eLearning korzysta z bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem Certyfikatu SSL, zaś dane Uczestnika Szkolenia przechowywane są wyłącznie w bazie danych Sklepu.

 • Hasło Uczestnika Szkolenia jest zaszyfrowane i przechowywane jest w postaci uniemożliwiającej odczytanie przez osoby trzecie, włącznie z Administratorem Danych Osobowych.

 • Uczestnik Szkolenia logując się na swoje Konto wyraża zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji procesu Szkolenia. Podanie Danych przez Uczestnika Szkolenia jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację szkolenia w tym wygenerowanie imiennego certyfikatu (Zaświadczenia Ukończenia Szkolenia).

 • W przypadku generowania Konta przez Superusera dla innych Użytkowników, Superuser zobowiązany jest do zapewnienia rzetelności podczas wprowadzaniu danych oraz do ich ochrony, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 • Uczestnik Szkolenia ma prawo wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania, poprzez zalogowanie się na swoje Konto i dokonanie stosownych korekt.

 • Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, sposobu ich przetwarzania oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Zasadach Zachowania Prywatności.

§ 10
Odstąpienie od Umowy i Rozwiązanie Umowy
 • Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Szkoleniowej wyłącznie do chwili przydzielenia zakupionego szkolenia do Konta, czyli do chwili udostępnienia szkolenia Klientowi.

 • Umowa Szkoleniowa ulega rozwiązaniu z chwilą ukończenia danego szkolenia przez Uczestnika Szkolenia albo po upływie czasu, na jaki dane szkolenie zostało przydzielone Uczestnikowi Szkolenia.

 • Umowa Szkoleniowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta na wniosek Klienta, jeżeli wolę taką Klient wyraził zgodnie z zapisami zawartymi w § 12 Postanowienia końcowe, pkt 1-4.

§ 11
Certyfikat i Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia
 • Uczestnik Szkolenia po ukończeniu szkolenia otrzymuje:
  - Certyfikat – w przypadku, gdy szkolenie kończy się egzaminem i Użytkownik zda egzamin z wynikiem pozytywnym;
  - Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia (zwane dalej „Zaświadczeniem”) - w przypadku, gdy szkolenie nie kończy się egzaminem, a Uczestnik Szkolenia ukończy szkolenie.

 • Certyfikat oraz Zaświadczenie generowane są przez system informatyczny Platformy Szkoleniowej ATS eLearning w postaci cyfrowej i są dostępne na Koncie Uczestnika Szkolenia.

§ 12
Postanowienia końcowe
 • Klient ma prawo do usunięcia Konta w dowolnej chwili.

 • Usunięcie Konta następuje na wniosek Klienta przesłany na adres e-mail: elearning @ atsaero.eu z adresu Klienta podanego przez niego w danych Konta. Treść wiadomości powinna zawierać: imię, nazwisko, login klienta oraz wyraźną informację o treści: "PROSZĘ O USUNIĘCIE MOJEGO KONTA”.

 • Usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy.

 • Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora Szkolenia.

 • Organizator Szkolenia, Administrator Platformy zastrzegają sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. Każdy przypadek rozpatrywany i wyjaśniany jest z Użytkownikiem indywidualnie w formie korespondencji e-mail. W przypadku udowodnienia rażącego naruszenia Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie z tytułu wniesionej opłaty za niewykorzystane szkolenie/szkolenia.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.

 • Mając na uwadze rozwój Platformy Szkoleniowej, ATS Aviation Training and Support sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wynikających ze zmiany (udoskonalenia) funkcjonalności Platformy.

 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 roku

 • W przypadku zmiany treści Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 • W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy Szkoleniowej i zgłosić ten fakt niezwłocznie na adres: elearning @ atsaero.eu

Copyright © 2019 - 2021 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: info @ atsaero.eu